Site Title

You are here Business Data קרן קוריאה ישראל בסבב ראשון לקבלת בקשות מימון לשנת 2012

קרן קוריאה ישראל בסבב ראשון לקבלת בקשות מימון לשנת 2012

koril-fundקרן קוריאה ישראל KORIL פתחה את הסבב הראשון לשנת 2012 לקבלת בקשות משותפות של חברות ישראליות ודרום קוריאניות לקבלת מימון והשקעה עבור פרוייקטים משותפים.

המימון שמעניקה הקרן הוא עבור פרוייקטיי מחקר פיתוח משותפים בין חברות ישראליות וחברות קוריאניות וזאת עד לרף של 50% מעלויות הפרוייקט, סכום אשר יכול להגיע עד 500 אלף דולר, בהתאם לסוג והיקף הפרוייקט.

הקרן הוקמה בשנת 2001 והיא מנוהלת בשיתוף בין משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה הישראלי (תמ"ת) לבין המשרד לתעשייה וידע הדרום קוריאני (MKE), כאשר יושב ראש הקרן הינו המדען הראשי לישראל ואילו חברי ההנהלה הינם מטעם ממשלת דרום קוריאה. משרדה הראשי של הקרן נמצא בעיר סיאול, אך קיימת נציגות ישראלית רשמית במשרד התמ"ת.

את הבקשות יש להגיש לקרן לא יאוחר מיום 28 בפברואר 2012.

חברות ישראליות המעוניינות לקבל פרטים נוספים אודות הזכאות למימון וכן חברות המעוניינות לאתר חברה קוריאנית מתאימה לצורך ביצוע פרוייקט משותף, מוזמנות לפנות אלינו.